Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja do wersji 13.0

Dodano: 24.05.2018

Zaktualizowaliśmy Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 13.0 wraz z załącznikami.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą w szczególności dostosowania zapisów do:

  • wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020,
  • wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020- Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań związane są z:

  • wprowadzeniem nowego wskaźnika w działaniu 1.2,
  • usunięciu wskaźnika w działaniu 3.3,
  • zmianą wartości docelowej wskaźnika w poddziałaniach 7.1.3 i 7.1.4.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 – Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego związane są z usunięciem projektu oraz aktualizacją informacji na temat zidentyfikowanego projektu.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Logotypu EU