Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja do wersji 14.1

Dodano: 28.01.2019

Zaktualizowany został Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami do wersji 14.1.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą m.in.:

  • uzupełnienia poddziałania 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji m.in. o nowe wskaźniki rezultatu bezpośredniego, zapisy na temat uproszczonych form wydatków, zapisy na temat pomocy publicznej oraz intensywności wsparcia;
  • modyfikacji typu beneficjenta oraz zapisów dotyczące uproszczonych form wydatków w ramach działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych;
  • wprowadzenia nowego poddziałania 9.2.7. Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy;
  • modyfikacji zapisu dotyczącego maksymalnej wartości projektu w ramach działania 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie oraz w ramach działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego;
  • modyfikacji zapisów w tabeli finansowej 1;
  • dodania nowych wskaźników rezultatu bezpośredniego w poddziałaniu 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji w załączniku nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań;
  • zmiany kryteriów dla działania 3.2. Innowacje w MŚP w załączniku nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań;
  • usunięcia oraz dodania nowego projektu w załączniku nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego; zmieniono również wartości wskaźników w projekcie pn. Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Logotypu EU