Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja do wersji 15.1

Dodano: 29.03.2019

Zaktualizowaliśmy Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami do wersji 15.1.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą m.in.:

• modyfikacji zapisów w zakresie budżetu państwa dla poddziałania 1.4.1,
• w załączniku nr 3 do SZOOP – dla kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań wprowadzono zmiany wynikające z przyjęcia Uchwał Komitetu Monitorującego,
• w załączniku nr 4 do SZOOP – w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego zaktualizowano zapisy odnoszące się do niektórych projektów pozakonkursowych, celem przygotowania wezwania do złożenia wniosku.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Logotypu EU