Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja do wersji 16.1

Dodano: 19.07.2019

Zaktualizowany został Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami do wersji 16.1.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą m.in.:

  • w SZOOP SZOOP RPO WSL 2014-2020:
    → przesunięć finansowych pomiędzy działaniami,
    → dodania poddziałania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury,
    → doprecyzowania opisu dotyczącego minimalnej wartości projektu w działaniu 7.3.
  • dostosowania wskaźników do nowego poddziałania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury w załączniku nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań;
  • zmiany podmiotu zgłaszającego oraz będącego wnioskodawcą dla projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w załączniku nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Logotypu EU