Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja do wersji 16.2

Dodano: 22.08.2019

Zaktualizowany został Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami do wersji 16.2.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą m.in.:

  • w SZOOP RPO WSL 2014-2020:
    → przesunięć finansowych pomiędzy działaniami,
    → ujednolicenia zapisów,
    → rozszerzenie zapisu umożliwiającego wykorzystanie stawek jednostkowych w konkursach,
  • dostosowania wartości wskaźników do zmian finansowych w załączniku nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań;
  • dodania kryteriów dla poddziałania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury w załączniku nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Logotypu EU