Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Więcej możliwości wsparcia z RPO WSL 2014-2020

Dodano: 24.08.2018

Z końcem lipca Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WSL 2014-2020. Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 16 sierpnia br.

Nowe obszary wsparcia

Zaktualizowany program operacyjny został rozszerzony m.in. o 3 nowe obszary wsparcia, które odpowiadają na aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców.

Stworzyliśmy m.in. możliwość wsparcia projektów dotyczących wymiany indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne kotły opalane m.in. paliwem stałym wraz z ewentualną termomodernizacją – jest to kolejny krok, jaki władze województwa poczyniły w walce z niską emisją.

Na dodatkowe wsparcie mogą liczyć również przedsiębiorcy, a to dzięki rozszerzeniu działań w osiach priorytetowych: I Nowoczesna gospodarka oraz III Konkurencyjność MŚP. W ramach I osi będą oni mogli inwestować w usługi proinnowacyjne. Natomiast zmiany w obszarze III osi wynikają głównie z potrzeby umiędzynarodowienia gospodarki regionu. Nasi przedsiębiorcy wyrobili sobie już markę jako innowacyjni i godni zaufania partnerzy biznesowi. Do tej pory w RPO brakowało jednak mechanizmów wspierających promocję śląskich firm na zagranicznych rynkach. Nowe działanie z zakresu Konkurencyjności MŚP otworzy im możliwość nawiązywania długoterminowych relacji partnerskich z przedsiębiorcami z całego świata oraz ułatwi promocję śląskich pomysłów biznesowych za granicą.

Nowe obszary wsparcia w RPO WSL 2014-2020 to w szczególności:

  • Wsparcie ekosystemu innowacji – oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka,
  • Wsparcie promocji gospodarczej regionu (planowana ścieżka pozakonkursowa) oraz dofinansowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw (planowana ścieżka konkursowa)  oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP,
  • Wymiana źródeł ciepła na kotły minimum 5 klasy emisji opalane m.in. paliwem stałym (dopuszczalne są również urządzenia zgodne ze standardami ekoprojektu) wraz z termomodernizacją oraz zastosowaniem i premiowaniem odnawialnych źródeł energii  oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
  • Nowe typy projektów, grupy docelowe i beneficjenci

Aktualizacja RPO WSL 2014-2020 w mniejszym lub większym stopniu wpłynęła na niemal każdą oś priorytetową programu. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. nowych typów projektówprzypisanych do osi priorytetowych: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna oraz VI Transport. W tej pierwszej całkowicie usunęliśmy wsparcie dla pojazdów napędzanych wyłącznie silnikami diesla, a rozszerzyliśmy ją o wsparcie budowy i przebudowy tras rowerowych. Natomiast dziedzinę transportu poszerzyliśmy o nowy typ dróg, których rozbudowa będzie mogła zostać dotowana unijnymi środkami, dając w ten sposób samorządom możliwość wsparcia budowy dróg powiatowych i gminnych.

Rozszerzone zostały również możliwe działania w ramach osi XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Od tej pory możliwe będzie również realizowanie projektów zakładających wyłącznie poprawę jakości wychowania przedszkolnego, bez konieczności tworzenia nowych placówek opieki przedszkolnej w gminach o wysokim stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego.

Natomiast wsparcie w ramach osi VII Rynek pracyrozszerzyliśmy o nowe grupy docelowe osoby pracujące (ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych), reemigranci, imigranci, osoby odchodzące z rolnictwa oraz ich rodziny.

Uzupełniono również katalog beneficjentów w wielu działaniach m.in. o Związek Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Zaktualizowany Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 można znaleźć w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

W załączniku poniżej zamieszczamy również informację dotyczącą najważniejszych zmian w zaktualizowanym RPO 2014-2020.

Logotypu EU