Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wybrano do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16

Dodano: 05.07.2017

Informujemy, że 13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16 dla Poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia – RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą ponad 3 mln zł udzielono dofinansowania  wszystkim 3 projektom, na kwotę ponad 2,5 mln zł.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU