Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wydłużenie oceny złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15.

Dodano: 08.04.2016

Instytucja Organizująca Konkurs na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu konkursów dedykowanych dla działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15.

W związku z powyższym pierwotnie określony termin rozstrzygnięcia ww. konkursu – marzec 2016 r. – ulega zmianie – do końca kwietnia 2016 r.

Zmiany terminów podyktowane są złożonością procesów oceny wniosków o dofinansowanie występujących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 – 2020.

Logotypu EU