Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zaktualizowana lista wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16

Dodano: 13.10.2016

Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urzad Pracy w Katowicach) zaktualizowała listę wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 z Podziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego. Operacja taka miała miejsce w związku z zwróceniem na ocenę formalną wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach konkursu, który został oceniony negatywnie. Poniżej znajdujduje się zaktualizowana lista.

Zaktualizowana lista wniosków ocenionych pozytywnie w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014-16 RIT Subregionu Zachodniego

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU