Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów

Dodano: 23.08.2017

Informujemy, że 16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów, zaweierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekt w konkursie nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17
Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU