Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana Regulamin konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16

Dodano: 29.06.2016

Uchwałą nr 1290/123/V/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zmienił Regulamin konkursu nrRPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT (Subregion Zachodni).

W związku z  powyższym obowiązującym załącznikiem nr 9 do Regulaminu staje się Strategia RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. Jednocześnie wydłużony został nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów do dnia 14 lipca 2016 r., do godz. 12:00.

Logotypu EU