Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów dla działania 4.1 Odnawialne źródła energii

Dodano: 23.06.2016
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu konkursów dedykowanych dla  działania 4.1. Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15.

Pierwotnie określony w Regulaminach naborów termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2016 r. – ulega zmianie na wrzesień 2016 r. Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Logotypu EU