Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Dodano: 22.12.2016

Informujemy, że z powodu złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs, na podstawie pkt 6 ppkt 1 Regulaminu konkursów dedykowanych dla Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, wydłużona została ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16.

W związku z powyższym, określony w ogłoszeniu o naborze termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2016 r. – ulega zmianie na styczeń 2017 r.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU