Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiany w ogłoszonym naborze z poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych

Dodano: 18.07.2018

Zmieniliśmy Pakiet aplikacyjny dla trwającego konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18 w poddziałaniu 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Przyczyna

Zmiany były konieczne ze względu na nowe uregulowania prawne, czyli wejście w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1).

Skutek

  • zmiana „Wzorów umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020”;
  • przyjęcie nowego załącznika nr 6 do Umowy: „Wzoru umowy uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020”;
  • przyjęcie nowego załącznika: „Wzoru umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w ramach Działań i Poddziałań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”;
  • dołączenie dodatkowego nowego załącznika: „Wzór umowy w sprawie odbywania stażu/praktyki, stanowiący załącznik do Standardu udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów”, w celu pełnego zabezpieczenia praw uczestników projektów.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU