Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Dokumenty strategiczne

DOKUMENTY STRATEGICZNE SUBREGIONU ZACHODNIEGO:

Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
(dokument obowiązujący od 20.04.2016 r.)

Opinia Ministerstwa Rozwoju w zakresie zgodności Strategii z Umową Partnerstwa

Opinia IZ RPO WSL o zgodności Strategii z możliwościami finansowania RIT w ramach RPO WSL na lata 2014-2020


Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (dokument obowiązujący od 30.10.2015 r. do 19.04.2016 r.)

Opinia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zgodności Strategii z Umową Partnerstwa

Opinia IZ RPO WSL o zgodności Strategii z możliwościami finansowania RIT w ramach RPO WSL na lata 2014-2020


Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (dokument obowiązujący od 11.05.2015 r. do 29.10.2015 r.)


Strategia Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2014-2020

Zasady realizacji Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez IZ RPO WSL i IP RPO WSL – Wojewódzki Urządy Pracy oraz IP ZIT/RIT RPO WSL (dokument obowiązuje od dnia 28.12.2016 r.)

Zasady realizacji Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata  2014-2020 przez Instytucje Pośredniczące ZIT/RIT RPO WSL (nieobowiązujące)

Porozumienie nr nr 11/RR/2015 w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 marca 2015 roku

Aneks nr 1 do Porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 I USZCZEGÓŁOWIENIA:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami

 

Po więcej dokumentów związanych z realizacją RPO WSL 2014-2020 zapraszamy na stronę rpo.slaskie.pl.

Logotypu EU