Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rekomendacje

REKOMENDACJE DLA PROJEKTU RIT? A CO TO TAKIEGO?

W załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie kryteriów zgodności ze Strategią ZIT/RIT można znaleźć kilka kryteriów traktujących o udzielaniu rekomendacji dla projektów planowanych do złożenia w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

Są to kryteria o treści:

 • “Spójność projektu z przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze objętym Strategią ZIT/RIT – projekt realizowany przez członków Związku ZIT/RIT lub sygnatariuszy Porozumień w sprawie realizacji ZIT/RIT w Subregionie”
 • “Wpływ Związków ZIT/RIT /sygnatariuszy Porozumień w sprawie realizacji ZIT/RIT na realizację projektów na obszarze objętym Strategią ZIT/RIT”
 • “Czy projekt jest spójny z przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze objętym Strategią  RIT?”.

W przypadku chęci uzyskania wyższej punktacji projektodawca jest zobowiązany do wskazania deklaracji w treści wniosku o dofinansowanie, iż działania projektowe zapewniają spójność oraz wpływ miast i gmin z obszarów funkcjonalnych Subregionu na kształt i sposób realizacji działań na ich obszarze oraz zapewni o posiadaniu rekomendacji Związku w formie uchwały Zarządu Związku RIT.

JAK UZYSKAĆ REKOMENDACJE?

Decyzją Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 marca 2016 r. potencjalni Beneficjenci RIT niebędący Członkami Związku podczas ubiegania się o udzielanie rekomendacji dla projektów planowanych do złożenia w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020 będą zobowiązani do złożenia w Biurze Związku wniosku zawierającego szereg niezbędnych informacji.

JAKIE DANE UJĄĆ WE WNIOSKU?

Każdorazowo prosimy o podane następujących danych:

 1. Planowana nazwa projektu.
 2. Przewidywany okres realizacji projektu.
 3. Priorytet, działanie, poddziałanie RPO WSL.
 4. Wartość całkowita projektu, kwota dofinansowania.
 5. Wskaźniki planowane do realizacji i ich szacunkowa wartość.
 6. Odniesienie do diagnozy Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (wskazanie problemów).
 7. Jaki Cel/Działanie Strategii RIT projekt będzie realizował.
 8. Oznaczenie czy projekt jest komplementarny ze złożonymi/planowanymi do złożenia w ramach EFS/EFRR.

Zawarcie wskazanych wyżej informacji we wniosku do Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z pewnością przyśpieszy czas oczekiwania na rekomendacje.

02.09.2019 r. WAŻNE!

Niniejsza procedura uzyskiwania rekomendacji pozostaje niezmienna w przypadku aktualnych naborów wniosków dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tj. konkursów ogólnych z wydzieloną pulą środków na poszczególne subregiony i kryterium punktowanego  „Czy projekt został zarekomendowany przez Związek ZIT/RIT lub właściwy organ/y Porozumienia w sprawie realizacji ZIT/RIT w danym Subregionie…?”.

Jednocześnie IP RIT RPO WSL informuję, że wniosek o rekomendację należy wysłać do Biura Związku najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przez zakończeniem danego naboru. Nie gwarantuje się, że wnioski wysłane po wskazanym terminie zostaną rozpatrzone.

Logotypu EU