Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Podstawowe informacje

Regionalne Inwestycje Terytorialne (dalej RIT) są narzędziem które po raz pierwszy jest wdrażane w aktualnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa zawiązane w projektach mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Subregion Zachodni Województwa Śląskiego jest obszarem specyficznym, Obok dużych miast znajdują się małe miejscowości oraz wsie. Takie zróżnicowanie spowodowało, że projekty możliwe do zrealizowania w ramach RIT są „szyte na miarę regionu”.

Każde z zaplanowanych w RIT działań odpowiada na potrzeby regionu oraz wynika ze Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Z dotacji w ramach RIT mogą korzystać samorządy, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, służby publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wiele innych podmiotów, tak aby zaspokajać potrzeby infrastrukturalne oraz społeczne mieszkańców.

Subregion Zachodni to miejsce z ogromnym potencjałem rozwojowym – mieszka tu wiele wykształconych, pracowitych, kreatywnych i przedsiębiorczych mieszkańców. Samorządy podnoszą jakość swoich działań wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców. Dzięki realizacji projektów w ramach RIT skoncentrowane działania sprawiają, że możliwe jest osiągnięcie sukcesu regionu.

Logotypu EU