Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Kolejny nabór wniosków na działania dot. rozwoju usług społecznych i zdrowotnych

Dodano: 27.10.2017

27 listopada 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków w konursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17 dotyczącym poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego

Kto może otrzymać dofinansowanie?
wszystkie podmioty spełniające kryteria regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji;
  • działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;
  • działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania;
  • działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 27 listopada 2017 r. do 10 stycznia 2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu
Maj 2018 r.

Budżet naboru
8 327 365,53 PLN

Logotypu EU