Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

4.1.2. Odnawialne źródła energii – RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18

Dodano: 31.07.2018
Numer naboru: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18
Termin naboru: od 2018-08-31 [07:00:00] do 2018-12-04 [12:00:00]
Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie: 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania – 95,00 %
Budżet naboru [PLN] – 4 291 237,18

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

22.07.2019 r.
Na wniosek Instytucji Pośredniczącej  RIT Subregionu Zachodniego termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z lipca 2019 r. na sierpień 2019 r.

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Zachodni.

 

Informacje o konkursie

Terminy

 1. Termin, od którego można składać wnioski – 31.08.2018 r. (od godziny 7:00:00)
 2. Termin, do którego można składać wnioski – 04.12.2018 r. (do godziny 12:00:00)
 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2019 r. orientacyjny czas trwania oceny projektów 7 miesięcy

Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu.

Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może ulec skróceniu.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Zachodni.

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).
 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.
 5. Szkoły wyższe.
 6. Organizacje pozarządowe.
 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
 8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Beneficjentem projektu realizowanego w formule grantowej mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

Ograniczenia możliwości aplikowania w formule projektów „ekologicznych gmin” zawarte zostały w Regulaminie konkursu w rozdziale 2.1.1 Limity i ograniczenia.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 13.0 przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1098/259/V/2018 z dnia 22 maja 2018 r. wraz z aktualizacją załącznika nr 3 do SZOOP przyjętą przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1257/262/V/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku).

 

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
4 291 237,18 PLN[1]

983 529,41 EUR[2]

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE] 3 839 528,00 PLN[3]

880 000,00 EUR

W tym 35% alokacji tj. 1 343 834,80 PLN[4] na projekty realizowane w formule grantowej. IOK zastrzega możliwość przesunięcia alokacji pomiędzy formułą grantową i niegrantową. Zakłada się, że środki niewykorzystane w formule grantowej zostaną wykorzystane na projekty z formuły niegrantowej (lub odwrotnie).
Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu (%)

 

nie dotyczy

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa projektów w konkursie 451 709,18 PLN

103 529,41 EUR[5]

Poziom dofinansowania projektu:

– środków UE

– środków BP (jeśli dotyczy)

(maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 • są projektami rewitalizacyjnymi,
 • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
 • nie są objęte pomocą de minimis,
 • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

Dla projektów realizowanych w formule grantowej maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% (środków UE).

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach na poziomie projektu wynosi 85% (środków UE), bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

W przypadku realizacji projektów „ekologicznych gmin”  (niebędących projektami grantowymi) przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia maksymalna wartość projektu wynosi 7 mln PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR[6].

Nie ustala się minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie 20% całkowitej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie (UE+BP) projektów w konkursie
Wartość środków przeznaczonych na mechanizm racjonalnych usprawnień w konkursie Nie dotyczy

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów może ulec zwiększeniu przed rozstrzygnięciem konkursu o ile dostępne są środki w działaniu/ poddziałaniu.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 312, +48 32 77 40 322, +48 32 77 40 323, +48 32 77 40 324
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl –TUTAJ.

Logotypu EU