Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19

Dodano: 30.08.2019
Numer naboru: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19
Termin naboru: od 2019-09-30 [07:00:00] do 2019-12-02 [12:00:00]
Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-09-30 (od godziny 7:00:00)

Termin, do którego można składać wnioski
2019-12-02 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
lipiec 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  2. Związek Metropolitalny;
  3. Podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
  4. Inne Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).

Żaden z wnioskodawców oraz partnerów projektu partnerskiego w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej bądź podmiot uczestniczący w partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu art. 34 ustawy wdrożeniowej nie może podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów. Weryfikacja następować może na każdym etapie życia projektu. W szczególności weryfikacja prowadzona będzie w trakcie oceny formalnej, na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie bądź innych informacji dostępnych IOK. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia tego warunku IOK może żądać stosownych wyjaśnień.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

  1.  Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
  2.  Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
  3.  Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
  4.  Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

 

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
10 551 303,53

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
2 458 823,53
Data określenia wartość w PLN 2019-07-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2912 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1901/63/VI/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

 

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193-194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 318-319Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkursmailto:punktinformacyjny@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl – TUTAJ.

Logotypu EU