Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

5.1.2. Gospodarka wodno-艣ciekowa RIT RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16

Dodano: 30.06.2016

03.03.2017 r.
Informujemy, 偶e nast膮pi艂a zmiana terminu rozstrzygni臋cia naboru z聽lutego 2017 r. na marzec 2017 r.

30.11.2016 r.
Informujemy, 偶e nast膮pi艂a zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

31.08.2016 r.
Informujemy, 偶e nast膮pi艂a zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

27.07.2016 r.
UWAGA! Zaktualizowano regulamin naboru w zakresie pkt 2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projekt贸w, w tym r贸wnie偶 szczeg贸lne warunki dost臋pu dla konkursu.

NAB脫R ZAKO艃CZONY

Numer naboru: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16
Termin naboru: od聽2016-07-30[00:00]聽do聽2016-10-31[12:00]
O艣 priorytetowa: 5. Ochrona 艣rodowiska i efektywne wykorzystywanie zasob贸w
Dzia艂anie: 5.1. Gospodarka wodno-艣ciekowa
Poddzia艂anie: 5.1.2. Gospodarka wodno-艣ciekowa RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Bud偶et naboru [PLN] 18 956 232,94

Zarz膮d Wojew贸dztwa 艢l膮skiego pe艂ni膮cy funkcj臋 Instytucji Zarz膮dzaj膮cej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020 og艂asza konkurs o聽dofinansowanie projekt贸w w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona 艣rodowiska i efektywne wykorzystywanie zasob贸w,聽Poddzia艂anie聽5.1.2 Gospodarka wodno-艣ciekowa RIT Subregionu Zachodniego

Przedmiotem konkursu jest wyb贸r do dofinansowania projekt贸w, realizowanych w聽ramach Osi Priorytetowej V Ochrona 艣rodowiska i efektywne wykorzystanie zasob贸w, Dzia艂anie 5.1 Gospodarka wodno-艣ciekowa.

Typy projekt贸w:

  1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla 艣ciek贸w komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
  2. Budowa i modernizacja oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych.
  3. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osad贸w 艣ciekowych.
  4. Budowa i modernizacja system贸w zaopatrzenia w wod臋.

Kto mo偶e sk艂ada膰 wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si臋 o dofinansowanie realizacji projekt贸w w聽ramach konkursu s膮:

  1. Jednostki samorz膮du terytorialnego, ich zwi膮zki i stowarzyszenia.
  2. Podmioty, w kt贸rych wi臋kszo艣膰 udzia艂贸w lub akcji posiadaj膮 jednostki samorz膮du terytorialnego lub ich zwi膮zki i stowarzyszenia.
  3. Jednostki zaliczane do sektora finans贸w publicznych (nie wymienione wy偶ej).

Wymienione typy beneficjent贸w mog膮 realizowa膰 przedsi臋wzi臋cia w ramach projekt贸w partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program贸w w zakresie polityki sp贸jno艣ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014鈥2020, jak r贸wnie偶 w ramach projekt贸w hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Termin, miejsce i spos贸b sk艂adania wniosk贸w

Nab贸r wniosk贸w o dofinansowanie projekt贸w b臋dzie prowadzony聽od dnia 30.07.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 31.10.2016 r. (do godz. 12:00).聽Wnioski z艂o偶one po up艂ywie terminu zamkni臋cia naboru b臋d膮 pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie nale偶y z艂o偶y膰 wy艂膮cznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomoc膮 Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dost臋pnego pod adresem聽http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie nale偶y przes艂a膰 w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizuj膮cej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Us艂ug Publicznych PeUP dost臋pnej pod adresem聽https://www.sekap.pl/聽(Katalog us艂ug 禄 Rozw贸j regionalny 禄 Regionalny Program Operacyjny Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020),聽lub
b) Elektronicznej Platformy Us艂ug Administracji Publicznej ePUAP dost臋pnej pod adresem聽http://epuap.gov.pl/聽z wykorzystaniem聽Pisma og贸lnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projekt贸w

IOK dokona oceny i wyboru projekt贸w w oparciu o kryteria wyboru projekt贸w przyj臋te przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarz膮d Wojew贸dztwa 艢l膮skiego uchwa艂膮 nr 877/113/V/2016 z dnia 17.05.2016, stanowi膮ce za艂膮cznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygni臋cia konkursu

luty 2017 r.

Finanse

Ca艂kowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projekt贸w w konkursie: 18 956 232,94 PLN[1]聽tj. 4 314 117,65聽聽 EUR
Kwota 艣rodk贸w europejskich przeznaczona na dofinansowanie projekt贸w w konkursie:聽[EFRR/EFS] 16聽960聽840 PLN[2]聽tj. 3聽860聽000EUR
Kwota wsp贸艂finansowania z bud偶etu pa艅stwa聽(je偶eli dotyczy)* 1 995 392,94 PLN[3]聽tj. 454 117,65 EUR
Warto艣膰 projektu:*

(minimalna warto艣膰 projektu- je艣li dotyczy/

maksymalna warto艣膰 projektu-je艣li dotyczy)

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatk贸w kwalifikowalnych
Poziom dofinansowania projektu:(maksymalny poziom dofinansowania projektu 鈥 je艣li dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- je艣li dotyczy)

95%, w tym 10% z bud偶etu pa艅stwa w przypadku projekt贸w spe艂niaj膮cych 艂膮cznie kryteria:

1) s膮 projektami rewitalizacyjnymi,

2) nie s膮 obj臋te pomoc膮 publiczn膮, w tym rekompensat膮

3) nie s膮 obj臋te pomoc膮 de minimis

4) nie s膮 projektami generuj膮cymi doch贸d w rozumieniu art. 61 rozporz膮dzenia nr 1303/2013

W pozosta艂ych przypadkach 85%, b膮d藕 poziom wynikaj膮cy z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Kwota dofinansowania projektu:*

(maksymalna kwota dofinansowania projektu 鈥 je艣li dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu – je艣li dotyczy)

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie mo偶e przekroczy膰 alokacji przyznanej na konkurs.
Poziom wk艂adu w艂asnego:*

(minimalny poziom wk艂adu w艂asnego 鈥 je艣li dotyczy,

maksymalny poziom wk艂adu w艂asnego – je艣li dotyczy)

5%

15% (w przypadku projekt贸w nie otrzymuj膮cych wsp贸艂finansowania z bud偶etu pa艅stwa)

W pozosta艂ych przypadkach poziom wynikaj膮cy z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Warunki i planowany zakres stosowania聽cross-financingu聽(je艣li dotyczy) nie dotyczy

5% warto艣ci kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projekt贸w w konkursie zabezpiecza si臋 na procedur臋 odwo艂awcz膮 鈥撀947 811,65 PLN

Pytania i odpowiedzi

Szczeg贸艂owe informacje na temat konkursu znajduj膮 si臋 w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16, kt贸ry jest dost臋pny na stronie internetowej Instytucji Organizuj膮cej Konkurs pod adresem聽http://www.rpo.slaskie.pl聽oraz na portalu聽www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat nabor贸w mo偶na uzyska膰:

  • pod numerem telefonu: +48 32 77 40聽172, +48 32 77 40聽193, +48 32 77 40聽194, +48 32 77 40聽418, +48 32 77 40 302
  • za po艣rednictwem poczty elektronicznej:聽punktinformacyjny@slaskie.pl

Odpowiedzi na najcz臋艣ciej zadawane pytania b臋d膮 zamieszczane w zak艂adce聽鈥濩z臋sto zadawane pytania鈥.

Integraln膮 cz臋艣ci膮 Og艂oszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16. Wnioskodawca zobowi膮zany jest do zapoznania si臋 z regulaminem i zasadami dzia艂ania systemu informatycznego.

Wi臋cej informacji mo偶na znale藕膰 na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU