Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach oraz korekty finansowe

Dodano: 21.09.2018

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na szkolenie:

Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach oraz korekty finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 9 październik 2018 r. (wtorek)
Godz. szkolenia: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Rybnik, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. ks. Szafranka 7

Tematyka szkolenia:

  • Przedmiot zamówienia (użycie nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia utrudniający uczciwą konkurencję)
  • Warunki udziału w postępowaniu (ustanowienie nieproporcjonalnych warunków udziału w postępowaniu, niedozwolone zapisy)
  • Kryteria oceny ofert (cena jako jedyne kryterium oceny ofert, brak określanie kryteriów w sposób jednoznaczny i zrozumiały, kryteria odnoszące się do właściwości wykonawców)
  • Przeprowadzenie postępowania (rozbieżności w treści ogłoszenia o zamówieniu a SIWZ, istotna zmiana SIWZ bez zmiany ogłoszenia)
  • Badanie ofert (nieprawidłowe wykluczenie wykonawcy, wybór wykonawcy niespełniającego warunków, stwierdzenie niezgodność oferty z SIWZ)
  • Zmiany umowy (niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy)
  • Nieuprawnione dzielenie zamówień (udzielenie zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy)
  • Niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień (wybór trybu bez ustawowych przesłanek)

Prowadzący:

Katarzyna Pachołek, Szymon Fojcik – pracownicy Referatu Kontroli Projektów Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 21.09.2018 r. do 5.10.2018 r. (godzina 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI – w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:
Paweł Tułodziecki p.tulodziecki@subregion.pl

tel. +48 32 42 22 446

Logotypu EU