Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Przesunięto termin otwarcia naborów dla działań 4.1 oraz typu 4 działania 4.5

Dodano: 28.09.2015

Informujemy, iż termin otwarcia naborów dla działań 4.1 oraz typu 4 działania 4.5 ulegnie zmianie z 26 października na 28 października 2015 roku.

Zgodnie z aktualnym, indykatywnym harmonogramem naborów na rok 2015 dla RPO WSL 2014-2020 z dniem 26 września br. zaplanowano ogłoszenie konkursu dla Działania 4.1 Odnawialne źródła energii oraz Poddziałań 4.5.1 i 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT/RIT 4 typ projektu Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

W związku jednak z faktem, że dzień 26 września br. jest dniem wolnym od pracy ogłoszenia dla ww. konkursów zamieszczone zostaną na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 www.rpo.slaskie.pl w pierwszym następującym po ww. terminie dniu roboczym tj. 28 września 2015 roku.

Tym samym w celu zachowania 30 dniowego okresu trwania ogłoszenia o którym mowa w art. 40 pkt 1 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 z dnia 11 lipca 2014 nabór wniosków dla konkursów w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii rozpocznie się 28 października br. i prowadzony będzie do 04 marca 2016 roku. Natomiast dla Poddziałań 4.5.1 i 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT/RIT, 4 typ projektu Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia rozpocznie się 28 października br. roku i będzie trwał do 30 grudnia br.

Logotypu EU