Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rada konsultacyjna RIT

 

Rada Konsultacyjna ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych została powołana uchwałą Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 14 czerwca 2016 r.

Radą została powołana w celu zapewnienia większej reprezentatywności działań Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku przy wdrażaniu RIT oraz pogłębienia włączenia społecznego w realizację Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Do zadań Rady konsultacyjnej należy:

opiniowanie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach poddziałań RIT RPO WSL 2014 – 2020,

opiniowanie raportów i innych dokumentów dotyczących monitoringu i wdrażania Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, na podstawie sprawozdań przekazywanych przez Związek do IZ RPO WSL,

– rozpatrywanie innych spraw przekazanych przez Zarząd Związku.

Logotypu EU