Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Sprawdź, jak zmienia się Śląskie – nowe raporty ewaluacyjne

Dodano: 21.08.2019

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi raportami ewaluacyjnymi dotyczącymi postępów w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy przeprowadziliśmy dwa badania ewaluacyjne:

 1. Identyfikacja potrzeb w zakresie włączenia społecznego i zawodowego w województwie śląskim w latach 2018-2020+ wraz z propozycjami skutecznych działań na rzecz trwałej aktywizacji grup defaworyzowanych, majaca na celu m.in.:
  – identyfikację aktualnych problemów społecznych w województwie,
  – identyfikację grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  – ocenę skuteczności aktualnych form wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  „…Zakres narzędzi aktywnej integracji, które mogą być finansowane w ramach RPO WSL 2014-2020, jest szeroki. Można jednak wskazać cztery główne kierunki rozwoju wsparcia w kolejnym okresie programowania (niezależne od subregionu, w którym jest udzielane)…”
  – chcesz wiedzieć więcej, zapoznaj się z raportem.

 2. Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, wskazująca m.in.:
  – czy udział w Programie wpłynął na poprawę sytuacji zawodowej uczestników projektów,
  – jaka jest liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS,
  – jaka jest liczba funkcjonujących form aktywizacji ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny w województwie.

  „…Nastawienie Beneficjentów (poprzez wielokrotne komunikaty werbalne i pisemne) na konieczność gromadzenia odpowiednich danych dotyczących uczestników projektów oraz informowania ich o prowadzonych badaniach ewaluacyjnych…”
  – wyjaśnienie do którego wniosku odnosi się rekomendowany sposób wdrożenia, poznasz zapoznając się z raportem.

Wyniki obu badań zostały opisane w końcowych raportach, z którymi można zapoznać się w dziale: Badania ewaluacyjne.

Logotypu EU