Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zaktualizowany „Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2019 rok” do wersji 3.

Dodano: 01.04.2019

Zaktualizowany został „Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2019 rok” do wersji 3.

Przyczyny zmian:

 • wykorzystanie wolnych środków – dodanie 27 nowych naborów oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na zaplanowane nabory,
 • zaniechanie ogłoszenia 5 naborów,
 • zmiany terminów w 4 naborach,
 • modyfikacja typów projektów zgodnie z obowiązującym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020).

Aktualny harmonogram znajdziesz w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami.


Poniżej wypunktowane są zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji harmonogramu.

Nowe nabory

 • 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach:
  – wrzesień 2019,
  – kwota dofinansowania: 35 000 000 zł (8 750 000 €),
 • 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych:
  – wrzesień 2019,
  – kwota dofinansowania: 23 040 000 zł (5 760 000 €),
 • 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego:
  – grudzień 2019,
  – kwota dofinansowania: 12 000 000 zł (3 000 000 €),
 • 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Południowego:
  – grudzień 2019,
  – kwota dofinansowania: 3 000 000 zł (750 000 €),
 • 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Południowego:
  – grudzień 2019,
  – kwota dofinansowania: 2 500 000 zł (625 000 €),
 • 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego:
  – październik 2019,
  – kwota dofinansowania: 5 200 000 zł (1 300 000 €),
 • 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego:
  – październik 2019,
  – kwota dofinansowania: 2 000 000 zł (500 000 €),
 • 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego:
  – sierpień 2019,
  – kwota dofinansowania: 800 000 zł (200 000 €),
 • 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnie1nia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI:
  – sierpień 2019,
  – kwota dofinansowania: 3 136 000 zł (784 000 €),
 • 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – OSI:
  – sierpień 2019,
  – kwota dofinansowania: 5 480 000 zł (1 370 000 €),
 • 7.4.2. Outplacement – OSI:
  – sierpień 2019,
  – kwota dofinansowania: 667 252 zł (166 813 €),
 • 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs:
  – sierpień 2019,
  – kwota dofinansowania: 27 044 040 zł (6 761 010 €),
 • 8.3.1. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT Subregionu Centralnego:
  – wrzesień 2019,
  – kwota dofinansowania: 2 000 000 zł (500 000 €),
 • 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs
  – lipiec 2019,
  – kwota dofinansowania: 17 819 152,40 zł (4 454 788,10 €),
 • 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Południowego:
  – grudzień 2019,
  – kwota dofinansowania: 212 000 zł (53 000 €),
 • 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Północnego:
  – grudzień 2019,
  – kwota dofinansowania: 1 330 000 zł (332 500 €),
 • 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregionu Centralnego:
  – grudzień 2019,
  – kwota dofinansowania: 10 000 000 zł (2 500 000 €),
 • 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Północnego:
  – wrzesień 2019,
  – kwota dofinansowania: 2 000 000 zł (500 000 €),
 • 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego:
  – sierpień 2019,
  – kwota dofinansowania: 6 000 000 zł (1 500 000 €),
 • 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Południowego:
  – lipiec 2019,
  – kwota dofinansowania: 600 000 zł (150 000 €),
 • 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Północnego:
  – wrzesień 2019,
  – kwota dofinansowania: 1 400 000 zł (350 000 €),
 • 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Północnego:
  – wrzesień 2019,
  – kwota dofinansowania: 101 600 zł (25 400 €),
 • 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego:
  – grudzień 2019,
  – kwota dofinansowania: 3 428 000 zł (857 000 €),
 • 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Północnego:
  – wrzesień 2019,
  – kwota dofinansowania: 504 000 zł (126 000 €),
 • 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego:
  – wrzesień 2019,
  – kwota dofinansowania: 2 017 200 zł (504 300 €),
 • 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs:
  – wrzesień 2019,
  – kwota dofinansowania: 4 800 000 zł (1 200 000 €),
 • 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Północnego:
  – październik 2019,
  – kwota dofinansowania: 1 280 000 zł (320 000 €).

Anulowane nabory

 • 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Zachodniego:
  – wrzesień 2019,
 • 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI:
  – październik 2019,
 • 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie:
  – październik 2019,
 • 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI:
  – październik 2019,
 • 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie:
  – październik 2019.

Zmienione terminy naborów

 • 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego:
  – z grudnia na październik 2019,
 • 4.6 Czyste powietrze:
  – z lipca na sierpień 2019,
 • 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Południowego:
  – z września na październik 2019,
 • 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Południowego:
  – z listopada na październik 2019.

Zmienione kwoty przeznaczone na dofinansowania w konkursach

 • 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego:
  – z 2 mln zł na 8,4 mln zł,
 • 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Południowego:
  – z 800 tys. zł na 1 mln zł,
 • 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego:
  – z 800 tys. zł na 1,6 mln zł,
 • 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Północnego
  – z 4 mln zł na 12,4 mln zł,
 • 8.3.1. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT Subregionu Centralnego:
  – z 734 tys. zł na ponad 3,1 mln zł,
 • 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Subregionu Centralnego:
  – z ponad 2,1 mln zł na ponad 9 mln zł,
 • 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego:
  – z ponad 1,3 mln zł na ponad 3,1 mln zł,
 • 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego:
  – z ponad 1,9 mln zł na ponad 2,1 mln zł,
 • 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Północnego:
  – z 1,20 mln zł na 1,28 mln zł.

Ponadto zmodyfikowane  zostały typy projektów w 9 naborach – 3 organizowanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 6 organizowanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypu EU