Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Aktualizacja szczegółowego harmonogramu konkursu – poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

Dodano: 27.12.2016

Informujemy, iż zaktualizowano szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 – RIT Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU