Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15

Dodano: 28.09.2015
Numer naboru: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15
Termin naboru: 2015-10-28 00:00 do 2015-12-30 23:59
Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 4 770 562,50

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia

obejmujący następujące typy projektów:

  1. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:

  1. aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego;

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy podmiotów:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
  3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
  4. Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Minimalny wkład własny: 15 % kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR[1].

Brak minimalnej wartości projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 28 października 2015 roku do dnia 30 grudnia 2015 roku. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2016 roku

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: http://lsi.slaskie.pl.

Wnioski o dofinansowanie, wypełnione w LSI, przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl). Wniosek należy podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określono w regulaminie procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL – Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU