Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16

Dodano: 20.01.2016
Numer naboru RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16
Termin naboru: od 2016-02-19 [00:00] do 2016-03-07 [23:59]
Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
Poziom dofinansowania: 95,00 %
Budżet naboru [PLN] 10 068 254,14

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkursRPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

obejmujący następujące typy projektów:

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług  Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 19 lutego 2016 r. do dnia 7 marca 2016 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 9 564 841,44 PLN[1]

2 255 858,83 EUR

Poziom dofinansowania: 95%
Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 8 558 016,00 PLN

2 018 400,00 EUR

Poziom dofinansowania ze środków europejskich: 85%
Kwota współfinansowania z budżetu państwa 1 006 825,44  PLN<
237 458,83 EUR
Poziom współfinansowania z budżetu państwa: 10%
Poziom wkładu własnego: 5%
Finansowanie ogółem:[2] 10 068 254,14 PLN
2 374 588,24 EUR
Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN
5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 478 242,07 PLN

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU