Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18

Dodano: 24.10.2018
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie
11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Poddziałanie:
11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2018-11-30 (od godziny 00:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-01-02 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
CZERWIEC 2019 r.
Miejsce składania wniosków
Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji, związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji lub zdobywaniem i poprawą kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących/ pracujących na obszarach rewitalizowanych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie mogą aplikować wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy operacji:

  1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
  2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Podejmowane w ramach Poddziałania 11.4.2 przedsięwzięcia mogą stanowić dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że   projekty w ramach Poddziałania 11.4.2 mogą stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz muszą wpisywać się w Strategię RIT – Subregionu Zachodniego.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
1 924 229,37
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
449 807,00
Data określenia wartość w PLN 2018-09-27 gdzie 1 EUR = 4,2779 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów
IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL Uchwałą nr 353 z dnia 4 października 2018 r., i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2356/293/V/2018 z dnia 16.10.2018 r. stanowiące Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu.
Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 757 33 11
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
efs@wup-katowice.pl

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Logotypu EU