Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowe nabory na gospodarowanie odpadami

Dodano: 30.10.2018

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkursy RPSL.05.02.02-IZ.01-24-287/18, RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

W ramach konkursu RPSL.05.02.02-IZ.01-24-287/18 przewiduje się realizację projektów dotyczących budowy / rozwoju /modernizacji zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95,00%, a całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 6 929 411,76,37 zł.

W ramach konkursu RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18 przewiduje się realizację projektów dotyczących kompleksowego unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95,00%, a całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 9 164 705,88 zł.

Logotypu EU