Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowy nabór z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych

Dodano: 28.04.2020

31 maja 2020 r. otwieramy nowy nabór z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego o nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 • Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 • Instytucje kultury;
 • Przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich/pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 • Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Logotypu EU