Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15 (Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego)

Dodano: 07.10.2016

Informujemy, że 4 października 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1993/144/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15 dla Działania: 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą 4 028 475,00 zł, udzielono dofinansowania 5 projektom które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, o łącznej wartości dofinansowania 3 789 826,81 zł.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków KOP

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU