Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16

Dodano: 08.07.2016

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1353/124/V/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. dokonał zmiany Regulaminu  konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego, Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego RPO WSL na lata 2014-2020.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

  1. aktualizacji Regulaminu procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL Zasady wnoszenia  i rozpatrywania protestów, który stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu;
  2. aktualizacji wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu;
  3. dodania wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe dla projektów, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy), która będzie stanowić załącznik nr 3a do Regulaminu konkursu.

Z aktualnymi dokumentami można zapoznać się TUTAJ.

Logotypu EU