Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16

Dodano: 31.10.2016

22.12.2016 r.

Informujemy o wydłużeniu terminu trwania naboru. Nabór będzie prowadzony do 31.03.2017 r. do g. 12.00. Tym samym zmianie uległ termin rozstrzgnięcia naboru – z maj 2017 r. na wrzesień 2017 r.

Numer naboru: RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16
Termin naboru: od 2016-11-30 [00:00] do 2017-03-31 [12:00]
Oś priorytetowa: XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Poddziałanie: 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 827 834,19

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT

Instytucja Organizująca Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji jakim jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Typ projektu:

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektu:

  1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
  2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 11.4.2 stanowią:

osoby dorosłe pracujące[1], uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Należy pamiętać, że uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS.

WAŻNE !!!!

Należy pamiętać o kryterium dostępu nr 3 weryfikowanym na etapie oceny formalnej, które zawęża grupę docelową do osób w wieku 25 lat i więcej, pracujących, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należących do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji i należących do jednej z poniższych grup:

  • osoby po 50 roku życia;
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
  • osoby o niskich kwalifikacjach;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby mieszkające na terenach wiejskich (tereny wiejskie w rozumieniu kryterium to: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie z uwzględnieniem części miejskiej oraz miasta do 25 tys. mieszkańców )

z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 listopada 2016 r. (od godz. 0.00) do dnia 31 marca 2017 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf.- do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2051/147/V/2016 z dnia 13 października 2016 r. stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020..

Termin rozstrzygnięcia konkursu
wrzesień 2017 r.

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 192 229,00 EURO

827 834,19   PLN

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:[EFRR/EFS] 192 229,00 EURO

827 834,19   PLN

Kwota współfinansowania z budżetu państwa 00,00 PLN 00,00 EURO

 

Wartość projektu:* Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie przekracza: 670 065,71 PLN

Poziom wkładu własnego:* 15%
Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu

IOK w ramach planowanej kwoty środków na konkurs tworzy rezerwę finansową w wysokości 250 000 PLN z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców.

1% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na rezerwę finansową w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień – tj. 8 278,34 PLN.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-25/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl, http://wupkatowice.praca.gov.pl

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl –TUTAJ.

Załączniki:

Logotypu EU